Chứng nhận

Rainforest Alliance Certificated

Haprosimex JSC tham gia phát triển Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững (SAN) nhầm thúc đẩy tính hiệu quả nông nghiệp, góp phần bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và phát triển bền vững trong cộng đồng, được tổ chức Rainforest Alliance cấp chứng nhận ngày 28 tháng 05 năm 2015.

Chúng tôi tăng cường thúc đẩy phát triển theo hướng thực hành quản lý tốt trong suốt chuỗi giá trị nông nghiệp bằng cách khuyến khích người nông dân thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn đặt ra. Ngoài ra, chúng tôi luôn cam kết cung cấp những sản phẩm sạch, chất lượng cao và an toàn đối với sức khỏe con người.